Reforma laboral

Els presentem els punts més destacables de la reforma laboral aprovada pel govern.

REFORMA LABORAL.

REAL DECRETO-LEY 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Es tracta d’un Reial Decret Llei, norma dictada pel Govern en casos d’extraordinària i urgent necessitat. Donat que són matèries competència del Parlament (i no del Govern), aquest haurà de ser ratificat en un breu termini a les Corts.

Per aquest motiu, i tenint en compte la situació política actual, podria ser que el mateix es ratifiqués amb l’actual contingut, o bé que es modifiqués en tràmit parlamentari o bé que no s’aprovés. Per tant, caldrà estar atent a aquesta situació.

En tot cas, resumir el contingut del que està aprovat a dia d’avui, i que entra en vigor a partir del dia 18 de juny de 2010:

Mesures per reduir la dualitat i la temporalitat al mercat de treball.

a) CONTRACTES TEMPORALS.

  • Els contractes d’obra signats a partir de 18.6.2010 no podran durar més de 3 anys, ampliable un altre any si el conveni ho permet. Passat aquest termini, els treballadors passaran a ser fixes.
  • Els treballadors que hagin tingut contractes temporals diferents (inclús no consecutius) en la mateixa empresa durant 24 mesos –calculats en un període de 30 mesos- passaran a ser fixes.
  • Els treballadors amb contractes temporals o d’obra ara reben una indemnització de 8 dies de salari per any treballat a l’acabar-se el contracte. Els contractes que es facin a partir del 1.1.2012 en cobraran 9 dies, augmentant un dia més per any, fins arribar als 12 dies per any treballat que cobraran els treballadors amb contractes firmats a partir del dia 1.1.2015.

b) EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL.

  • Es podrà realitzar un acomiadament objectiu (amb indemnització de 20 dies/any treballat) quan “dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa”, la qual cosa tampoc aclareix molt quan es podrà acomiadar per aquest motiu. 
  • El mateix tipus d’acomiadament es podrà dur a terme per canvis en medis i instruments de producció, canvis en sistemes i mètodes de treball del personal o canvis en la demanda dels productes que l’empresa preten col.locar al mercat.
  • En cas d’acomiadament objectiu, el preavís que ha de donar l’empresa es redueix dels 30 als 15 dies.
  • Un acomiadament objectiu sense respectar les formalitats fins ara era nul (obligava a reincorporar al treballador). A partir d’ara serà improcedent (no obliga a reincorporar, només a pagar la indemnització corresponent). I si no es concedeix el preavís de 15 dies o es calcula malament la indemnització, només hi haurà obligació de compensar la diferència. No serà un acomiadament improcedent.

c) CONTRACTE DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA.

  • És un contracte que es pot extingir de manera improcedent amb una indemnització de 33 dies per any treballat (en lloc dels 45 habituals). 
  • A partir de 18.6.2010 es podrà signar amb més col.lectius, fins ara exclosos. Ara inclou joves fins 30 anys, majors de 45 anys, discapacitats, dones en professions poc habituals, aturats amb durada superior als 3 mesos, aturats a qui se’ls hagi extingit un contracte indefinit fa menys de 2 anys, aturats que haguessin estat contractats de forma temporal en els dos anys anteriors, i algun altre residual.

Mesures per afavorir la flexibilitat interna i per fomentar l’ús de la reducció de jornada per ajustar temporalment la ocupació.

a) MOBILITAT GEOGRÀFICA I MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE LES CONDICIONS DE TREBALL.

  • S’agilitza el procediment per acordar la mobilitat geogràfica dels treballadors i per modificar substancialment les condicions de treball, potenciant l’utilització de sistemes de mediació o arbitratge per resoldre els conflictes, en detriment de la via judicial.

b) CONVENIS COL.LECTIUS.

  • Es modifica el sistema per afavorir que les empreses amb problemes econòmics puguin inaplicar o despenjar-se del conveni col.lectiu del sector.

c) SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE I REDUCCIÓ DE JORNADA.

  • S’agilitza i simplifica el sistema perquè es pugui suspendre el contracte o reduir la jornada dels treballadors, per motius tècnics, organitzatius o de producció.
  • Igualment s’adequa la normativa de la prestació per atur, per cobrar-la en aquests supòsits.
  • Es flexibilitzen les condicions d’aplicació de les mesures de suspensió del contractes en lloc d’extingir-los, en cas de ERE, ampliant els incentius de Seguretat Social i millorant les condicions de la prestació per atur.

Mesures per afavorir l’ocupació dels joves i dels aturats.

  • S’estableixen noves bonificacions per a la contractació indefinida fins el 31 de desembre de 2011.
  • Joves entre 16 i 30 anys en atur amb problemes d’ocupabilitat (més de 1 any a l’atur o sense formació bàsica) : 800 euros anuals durant 3 anys. Si són dones : 1.000 euros.
  • Aturats més d’un any, majors de 45 anys : 1.200 euros durant 3 anys. Si són dones : 1.400 euros.
  • Transformació en indefinits de contractes formatius, de relleu o de substitució per jubilació : 600 euros durant 3 anys, o 700 euros en cas de dones.
  • Contractes de formació amb aturats : bonificació del 100 % de les quotes per contingències comunes.
  • Es modifiquen els requisits dels contractes de pràctiques. També es podrà fer amb persones que tinguin el certificat de professionalitat de la formació professional. S’amplia fins a 5 anys després d’obtenir el títol.
  • Es modifiquen els requisits dels contractes de formació. Ara no es podrà fer als qui tinguin el certificat de professionalitat de la FP.  Fins el 31.12.2011 es pot fer amb joves fins a 25 anys. A més, ara també tindran protecció per atur, accidents de treball i totes les contingències. S’ajudarà les empreses amb menys de 50 treballadors a impartir a la formació teòrica.

Mesures per la millora de la intermediació laboral i ETT.

  • Es modifica la normativa de les ETT i agències de col-locació. Se les permet actuar també per col-locar temporalment treballadors en Administracions Públiques.
  • S’adapta la normativa comunitària en les restriccions a les ETT en sectors d’especial perillositat.

Altres mesures.

  • Abonament de part d’indemnització d’acomiadament per part del FOGASA. Aplicable únicament als contractes indefinits signats a partir del 18.6.2010 i sempre que hagin durat més d’un any (és a dir, mai abans del 18.6.2011). 
  • El FOGASA pagarà part de la indemnització per acomiadament (8 dies per any treballat).
  • Però això serà temporal, doncs es preveu que a partir del 1.1.2012 entri en vigor un Fons de capitalització (inspirat en el model austríac). Si això s’arriba a fer, una part de les cotitzacions de les empreses anirà a un fons individualitzat de cada treballador, que només podrà recuperar en cas d’acomiadament o jubilació. Això, però, ha de tramitar-se pel Parlament en el termini màxim d’un any, i per tant, té un futur incert.

9 de Setembre 2010

Us adjuntem enllaç a la web del Ministeri de Treball e Immigració amb les noves mesures adoptades: http://www.tt.mtin.es/periodico/ministro.htm


Actualitat jurídica

Manuel Busquet | Advocats us desitja Bon Nadal

Nadal 2023

En aquesta temporada festiva, recordem les sàvies paraules de Confuci: “L’educació genera confiança. La confiança genera esperança. L’esperança genera pau.”
Nadal 2020

Nadal 2020

El Nadal és el moment de celebrar amb la família i els amics, i de reflexionar sobre l’any que s’acaba i els reptes que ens esperen en el futur.
Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

El Govern ha pactat pujar l’impost de successions en els nous pressupostos de cara el 2020.
Michael League

El reconegut músic i productor musical nord americà Michael League, nou client del despatx.

El compositor, productor i baixista del grup de jazz fusió Snarky Puppy de Nova York, Michael League és client de Manuel Busquet Advocats.