Mesures contra el dèficit fiscal

Bloc A

Punt 1

Mesures de reducció de despesa a les Administracions Públiques:

 • Supressió de la paga extra de Nadal de 2012 pels treballadors del sector públic, incloent personal laboral de l’Administració, Jutges i Fiscals. En principi, només és d’aplicació aquest any, i aquells que perceben més de 962 €.
 • Reducció de 6 a 3 dels dies de lliure disposició (festius) que tenen els treballadors públics.
 • Supressió dels dies addicionals de lliure disposició i de vacances que tenien els treballadors públics en funció de l’antiguitat, de manera que per cada trienni acumulaven més festius i vacances.
 • Reducció de la quantitat que cobren els treballadors públics en cas d’incapacitat temporal (baixa mèdica). Els tres primers dies serà del 50% de la base reguladora, i a partir del quart dia, del 75%.
 • Reducció de crèdits i permisos sindicals, que tenen els representants sindicals.
 • Modificació del règim electoral sindical a l’Administració.
 • Incompatibilitat entre cobrar incompatibilitats de pensions indemnitzatòries i compensatòries pels alts càrrecs, amb qualsevol altra percepció a càrrec dels pressupostos.

Mesures en matèria de Seguretat Social i ocupació:

 • S’unifica el recàrrec a pagar en cas d’impagament o retràs de les quotes de Seguretat Social. Ara serà fixe del 20%, quan fins ara era progressiu, d’entre el 3% i el 20%, en atenció al període de retràs.
 • Base de cotització a la Seguretat Social. En cas d’indemnitzacions per acomiadaments, només quedarà exempta de cotitzar aquella quantia que resulti de l’Estatut dels Treballadors, sense que quedi exempta l’excés fixat en conveni o acord. També quedaran incloses en la base de cotització altres conceptes com indemnitzacions per desgast d’eines o adquisició de roba de treball, entrega de productes en especies concedits voluntàriament per les empreses, etc.
 • Es concedeix facultat al Govern perquè determini reglamentàriament un tope màxim en les quanties exemptes a la base de cotització (dietes, despeses de desplaçament, etc.).
 • Reducció de la quantitat a cobrar pels perceptors de les prestacions de desocupació. Fins ara era del 70% de la base reguladora durant els primers 6 mesos, el que es manté, mentre que es redueix del 60% al 50% pels restants 18 mesos. Això afectarà als futurs aturats a partir de l’entrada en vigor de la normativa, no als actuals.
 • Es modifiquen aspectes relacionats amb la cotització per jubilació que realitza l’entitat gestora durant el període d’atur. Es deroga l’article que preveia una reducció del 35% de l’aportació del treballador a la Seguretat Social durant l’atur. Durant la percepció del subsidi d’atur per majors de 55 anys (abans 52), es cotitzarà per jubilació, però només per la base mínima (abans per un coeficient del 1’25 de la base mínima).
 • Possibilitat de suspendre cautelarment el cobrament de l’atur quan s’observin “indicis suficients de frau”.
 • Subsidi d’atur que cobraven persones que havien esgotat la prestació. Fins ara era possible pagar-ho als majors de 52 anys. Ara s’eleva als majors de 55 anys. S’elimina el subsidi especial per majors de 45 anys.
 • Modificacions en l’atur quan es tenen dos treballs a temps parcial i es perd una de les feines.
 • Fogasa (Fons de Garantia Salarial). Paga als treballadors els salaris o indemnitzacions pendents en cas d’insolvència de les empreses. Fins ara podia pagar fins el triple del salari mínim (a partir d’ara, només el doble) i un màxim de 150 dies de salari (a partir d’ara 120 dies). Això implica un important estalvi per l’Estat.
 • També es redueixen els imports que paga el Fogasa als treballadors afectats per un concurs de creditors, en extincions de contracte autoritzats judicialment. La indemnització es calcularà sempre en base a 20 dies/any treballat i el límit d’un any i el doble del SMI.
 • Modificació del sistema d’infraccions i sancions aplicables als aturats per atendre requeriments, refusar ofertes de feina,etc.
 • Supressió del dret a l’aplicació de bonificacions per contractació de treballadors, manteniment d’ocupació o foment d’auto-ocupació, en les quotes de Seguretat Social que s’estiguin aplicant, amb mínimes excepcions per discapacitats i altres com les de la última reforma laboral de 2012. Es a dir, les empreses que tenen bonificacions vigents perden el dret a seguir aplicant-les a partir del mes d’agost de 2012.
 • Salaris de tramitació. Fins ara, l’Estat retornava a les empreses part dels salaris de tramitació que havia de pagar el treballador, si la sentència que dictava el Jutjat Social es feia més enllà dels 60 dies hàbils des de la presentació de la demanda. Ara s’amplia als 90 dies hàbils, en que no es cobrarà res.

Bloc B

Punt 2

Mesures en matèria del sistema de la Llei de dependència:

 • S’introdueixen diverses mesures per reduir l’import que poden rebre els beneficiaris de la llei de dependència.
 • Reducció del 15% en la prestació econòmica que reben els cuidadors familiars, permetent a les CCAA reduir de forma addicional. Qui ja estiguin inscrits al sistema, seguiran cotitzant a la Seguretat Social, però els nous estaran subjectes a un règim transitori cap un sistema nou, que podran cotitzar ells mateixos per un conveni especial.
 • Els cuidadors hauran d’acreditar uns “coneixements bàsics” per atendre el dependent.
 • En cas de què es reconegui el dret a percebre una prestació, l’Administració podrà demorar-se durant 2 anys sense pagar (fins ara, 6 mesos), sense que es puguin reclamar els endarreriments.
 • Es modifiquen els graus de dependència. De 6 passen a 3, i s’endarrereix a 2015 l’entrada als dependents de grau 1 (dependents moderats).
 • El copagament dels serveis serà obligatori per qui cobri més que l’index IPREM, actualment 532 €/mensuals.

Mesures fiscals.

 • IVA . Modificacions a partir del 1 de setembre de 2012.
 • Tipus general passa del 18% al 21%. El tipus reduït passa del 8% al 10%, mentre que el super-reduït del 4 % es manté igual.
 • Determinats productes passen del tipus reduït (fins ara 8%) al tipus general (que será del 21%), incrementant el tipus impositiu un 13% a partir del 1 de setembre. Són aquests:
  • Venda de flors i plantes vives de caràcter ornamental.
  • Sales d’espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes, serveis mixtes d’hosteleria.
  • Serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics persones físiques, als productors de pel·lícules o als organitzadors d’obres teatrals i musicals.
  • Entrades a actes culturals, incloent teatres, circs, espectacles taurins, parc d’atraccions, zoològics, cinema i sales d’exposicions.
  • Serveis realitzats per persones físiques que practiquin l’esport i l’educació física.
  • Els serveis funeraris i els cementiris.
  • Assistència sanitària, dental i termal, que no es trobin exemptes.
  • Serveis de perruqueria.
  • Serveis de radiodifusió i televisió digital, inclou televisió de pagament.
   Importació d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·leció.
 • D’altra banda, els arrendaments de vivenda amb opció de compra (excepte vivenda protegida) passen del tipus superreduït del 4% al tipus reduït, que serà del 10 %.
 • Finalment, el IVA aplicable a l’entrega de vivendes (primera entrega) era el super-reduït del 4 %, de manera excepcional durant 2011 i 2012, però ara ho tornen a canviar i passarà al tipus reduït, que serà del 10 %. Per tant, les vendes de primera vivenda fetes fins el 31-12-2012 tributaran al 4% i les fetes a partir del 1-1-2013 al 10%.
 • Modificacions en el règim especial de recàrrec d’equivalència, obligatori pels comerciants autònoms que venen a un client final. Els tipus passen del 1 al 1,4 % i del 4 al 5,2% amb caràcter general. El règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca passa del 8,5% al 10,5% i del 10% al 12 %.
 • Impostos especials. Modificació dels impostos exigibles al tabac, que compensen la pujada per IVA amb una baixada dels impostos especials.
 • IRPF. Diverses mesures d’important abast :
 • Modificació en el règim de deducció per vivenda habitual a partir de d’aquest exercici, dels compradors de vivenda anteriors a l’any 2006. Aquests mantenien un règim més favorable ja vigent quan es va fer la compra, que ara es deroga, i es passa al règim general. Un tram era deduïble al 20% i ara no podrà superar el 15%.
 • Supressió de la deducció per vivenda habitual en el IRPF per les compres realitzades a partir del 1-1-2013.
 • Increment dels percentatges de retenció obligatoris en les factures, a partir del dia 1 de setembre de 2012:
  • Impartir cursos, conferències, seminaris, etc, passa d’un tipus del 15 % al 21%.
  • Rendiments d’activitats professionals passa del 15 % al 21%.
  • El tipus reduït (primer any d’activitat) del 7% al 9 %.
  • En teoria, la retenció del 21 % és transitòria i hauria de durar la resta de 2012 i tot el 2013, i el 2014 baixar al 19%, però els canvis normatius són constants, i ningú pot afirmar que aquesta previsió es mantingui.
 • En el tema de les retencions, es publica una disposició transitòria dient que el percentatge de retenció del 15% o 7% (és a dir, abans del canvi) només serà aplicable a les factures que es paguin o abonin fins el dia 31 d’agost de 2012, la qual cosa pot donar evidents problemes pràctics, doncs les factures no es paguen en el moment de la seva emissió.
 • Impost de societats.
  • Pels exercicis 2012 i 2013, les empreses que facturin més de 6 milions d’euros veuen limitada la possibilitat de compensar bases imposables negatives.
  • Modificacions en la possibilitat de deduir el fons de comerç.
  • Restricció en la deducció de l’amortització fiscal dels actius intangibles de vida útil, reduint el percentatge màxim anual de deducció del 10% al 2%.
  • Increment dels pagaments fraccionats (ja incrementats el mes d’abril de 2012). L’import mínim pels pagaments fraccionats s’eleva del 8% al 12% del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels tres, nou i onze primers mesos de cada any natural, per societats amb xifra de negocis superior als 20 milions.  Els que paguin segons el sistema de l’art. 45.3 LIS també veuen incrementats els percentatges.
  • Limitació a la deduïbilitat de despeses financeres, que s’aplica a totes les empreses, independentment de la xifra de negocis.
  • Establiment fins 30-11-2012 d’un gravamen especial del 10% sobre rendes de font estrangera derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats no residents.

Bloc C

Punt 3

Mesures de liberalització comercial i de foment de la internacionalització empresarial.

 • Els horaris dels comerços no podran limitar-se per part de les Comunitats Autònomes a menys de 90 hores setmanals (és a dir, una mitjana superior a les 12 hores diàries). Fins ara eren 72 h.
 • Els festius i diumenges oberts serà, amb caràcter general, de 16 a l’any, si bé les CCAA podran reduir-los a 10 (fins ara, 12 i 8, respectivament).
 • S’amplia la possibilitat d’obrir lliurement 7 dies setmana/24 hores al dia als comerços amb local  amb superfície no superior als 300m2 (fins ara 150 m2), excepte les que siguin grans empreses.
 • Possibilitat de declarar zones de gran afluència turística, on no existeixin límits d’obertura dels comerços. S’obligarà a determinats municipis amb gran presència de turistes, entre ells Barcelona, a delimitar aquestes zones.
 • El període de rebaixes serà fixat per cada comerç, en atenció al seu interès.
 • Es diferencia la venda en rebaixes (productes que han d’haver estat inclosos a l’oferta habitual de la botiga) de les vendes en promoció, que podran ser productes a preu diferent, inclús comprats especialment per vendre en promoció.
 • Els comerços també podran adquirir productes deteriorats per vendre com a saldos.
 • La venda en liquidació es podrà fer durant 1 any (abans 3 mesos).
 • L’obertura en diumenges durant 2012 seguirà el calendari ja aprovat. El periode de rebaixes a partir de l’estiu de 2012 ja és lliure.
 • Es modifica el règim del CESCE (Compañía del Seguro de Crédito a la Exportación, S.A.), possibilitant la reducció de la participació de l’Estat, però mantenint el control.
 • Modificació d’aspectes relacionats amb les assegurances i riscos derivats del comerç exterior.
 • Es faculta el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) per incloure competències en matèria d’atracció i promoció d’inversions estrangeres a Espanya.

Mesures en matèria d’infraestructures, transport i vivenda.

 • Modificació en el règim organitzatiu d’AENA, ens encarregat de la gestió dels aeroports i trànsit aeroportuari.
 • Supressió dels ajuts corresponents a la subsidiació de préstecs per adquisició i rehabilitació de vivendes (vivendes de protecció oficial), per aquells encara no concedits.
 • La renda bàsica d’emancipació que es paga determinats joves pel lloguer d’habitatges es redueix dels 210 als 147 € mensuals.

Mesures en matèria de costos del sector elèctric.

 • Avançament de determinades modificacions en relació als sistemes elèctrics, per la reducció del dèficit de tarifa, que seran inclosos en una normativa posterior.

Altres:

 • S’aproven disposicions transitòries per determinar en cada cas quan entra en vigor cada modificació i que passarà en cas de procediments en tràmit.
 • S’aprova una reducció dels fons públics pagats a les escoles concertades (que s’havia aprovat a la llei de pressupostos, del dia 29 de juny anterior!).

Mesures en sanitat

 • Noves mesures que afectaran als immigrants sense papers.
 • Altres tipus de retallades, que afecten a professionals i pensionistes, menors d’edat i embarassades, convenis especials, etc….

Actualitat jurídica

Manuel Busquet | Advocats us desitja Bon Nadal

Nadal 2023

En aquesta temporada festiva, recordem les sàvies paraules de Confuci: “L’educació genera confiança. La confiança genera esperança. L’esperança genera pau.”
Nadal 2020

Nadal 2020

El Nadal és el moment de celebrar amb la família i els amics, i de reflexionar sobre l’any que s’acaba i els reptes que ens esperen en el futur.
Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

Planifica la teva successió per reduir impostos fiscals

El Govern ha pactat pujar l’impost de successions en els nous pressupostos de cara el 2020.
Michael League

El reconegut músic i productor musical nord americà Michael League, nou client del despatx.

El compositor, productor i baixista del grup de jazz fusió Snarky Puppy de Nova York, Michael League és client de Manuel Busquet Advocats.